بیست و یک داستان

بیست و یک داستان

۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال


56807 1
56807 1
کاور پشت

موضوع کتاب

داستان های آمریکایی – قرن 20
شابک

9789644311253

پدیدآورنده

ارنست همینگ وی

ناشر

کارنامه‌

مترجم

نجف دریابند

۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال.99