ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ دس‍ت‌ راس‍ت‌ گ‍ی‍ت‍ار: ی‍ک‍ص‍د و ب‍ی‍س‍ت‌ آرپ‍ژ ب‍رای‌ گ‍ی‍ت‍ار از اپ‍وس‌ اول، همراه با سی‌دی