تاریخ‌ لباس، 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان، کاکس‌