هنر اجتماعی (مقالاتی در جامعه‌شناسی هنر معاصر ایران)